U bent hier: Home » Info » Ouders » Huiswerkbeleid

Huiswerk na school

Begripsomschrijving

Onder huiswerk in de lagere school verstaan we elke taak die de leerling na de schooltijd moet uitvoeren in opdracht van de klasleraar: leesopdrachten, schrijfopdrachten, rekenoefeningen, opzoekopdrachten, studeeropdrachten, …

Standpunt: Zin en onzin van huiswerk - Effecten van huiswerk

Leereffect
Onderzoek toont aan dat leerlingen van de basisschool relatief weinig leereffect halen uit huiswerk (Cooper e.a., 2006; Hattie, 2009; Scheerens, 2013). Taken die leerlingen voorbereiden op leerstof die nog moet komen en huiswerk dat leerlingen toelaat om gegeven stof achteraf op eigen houtje in te oefenen, is wel degelijk zinvol.

Feedback
Huiswerk heeft een gunstig effect wanneer de leerkracht er voldoende feedback op geeft.
Daags na het huiswerk krijgt het een plaats in het onderwijsleerproces. De leraar komt erop terug, peilt naar de ervaringen van de leerlingen, gebruikt de meegebrachte info, …

Randfactoren
Een rustige omgeving thuis, aanmoediging van ouders, gewoon in de buurt zijn, … beïnvloeden de effecten van huiswerk positief.
Omdat de leeromstandigheden bij huiswerk niet voor alle leerlingen gelijk zijn, moeten leerlingen het huiswerk zelfstandig kunnen maken.

Goede gewoonte
Het verwerven van de ‘goede gewoonte’ dat er na de dagtaak in de klas nog een huistaak is die zelfstandig afgewerkt moet worden, gesteld in het perspectief van het secundair onderwijs, kan enkel gelden voor de derde graad. Het motief ‘zelfstandig werken’ is slechts geldig als dit soort leren al sterk geïntegreerd is in het gewone klasgebeuren (bijv. via hoekenwerk, contractwerk, plannen, leren leren, …) en reeds aangeleerd werd in de lagere klassen.

Brug tussen school en gezin
Ouders zijn via huiswerk sterk betrokken op het onderwijsleerproces. Alternatieven zijn Classdojo, klaswerk regelmatig meegeven naar huis, …

 

Huiswerkbeleid

Soorten huiswerk:
- Voorwerpen, foto’s, … opzoeken, maken en meebrengen in verband met een bepaald thema
- Instructiefilmpjes bekijken als voorbereiding van een les de volgende dag (Flipping the 
  classroom)
- Wiskundige theorie thuis praktisch toepassen met behulp van een paar herhalingsoefeningen
- Het programma Karrewiet bekijken als voorbereiding voor de les actualiteit
- Buiten spelen, keuvelen met familie (sociale vaardigheden), …
- Creatief bezig zijn
- Vrijetijdslezen, voorlezen, …
- Een tekst die ’s anderendaags behandeld wordt al eens vooraf lezen
- Wat moet gememoriseerd worden kort inoefenen
- Kleine opdrachten waarbij leerlingen uitgedaagd worden om wat ze leerden in de klas in hun
  eigen omgeving te gaan herkennen en toetsen
- Informatie verzamelen vb. buurman interviewen, maaltijdendagboek bijhouden, vogeltelling in
  tuin of buurt, mediagebruik in kaart brengen, …)

Frequentie
Na schooltijd hebben leerlingen recht op vrije tijd, op ontspanning en beweging.
Frequentie en maximale tijdsduur per leeftijdscategorie:
- Huiswerk op maandag, dinsdag en donderdag (uitzonderlijk op woensdag en vrijdag)
- 1e graad 20’, 2e graad 30’, 3e graad 45’ (maxima)
- Elke dag 10 minuten lezen in 1e leerjaar
- Lessen enkele dagen of weken op voorhand meegeven.

Doelpubliek
Leerkrachten streven naar boeiende, aantrekkelijke taken op maat, die van elk kind een gelijkwaardige inspanning vragen.

Externe partners
Indien het huiswerk ondersteund wordt door externe partners (IBO, logopedist, …) zal de school deze op de hoogte brengen van het huiswerkbeleid.

Afspraken ouders
Huiswerk heeft als doel de leerkracht te laten zien wat de leerling goed kan, en waar er nog eventuele werkpunten en noden verborgen zitten. Ouders die hun kinderen helpen bij het oplossen van taken, nemen die signaalfunctie voor een groot stuk weg.