U bent hier: Home » Info » Ouders » Huiswerkbeleid

Onze visie op huiswerk

Huiswerk ligt in het verlengde van het leerproces dat in de klas is gestart. Het is geschikt om vaardigheden uit de klas toe te passen buiten de schoolse context. Zelfstandig werken en leren leren bijvoorbeeld. Huiswerk slaat de brug tussen school en gezin. Ouders zien waarmee hun kind bezig is. De leraar van zijn kant krijgt zicht op de thuissituatie van leerlingen.

Voor kinderen is het belangrijk dat de ouders betrokkenheid en interesse tonen voor het schoolleven van hun kind. Dit is van essentieel belang voor de motivatie van het kind, wat op zich heel belangrijk is om tot leervorderingen te komen.

Omwille van de verschillende doelstellingen die we met huiswerk willen bereiken, beperken we ons niet alleen tot het opgeven van een taal- of rekenoefening of het leren van een les. Huiswerk is een middel om bepaalde leerstof extra te oefenen, te automatiseren en bepaalde leerstof vast te zetten. Ook andere opdrachten, die de gewoontevorming en het zelfstandig werk bevorderen komen aan bod.

Zich een leer- en werkhouding aanmeten is daarbij essentieel. We vinden het belangrijk dat kinderen zelfstandig leren werken. Op die manier groeit er een plichtsbewustzijn bij onze leerlingen.

Wij weten dat alle kinderen verschillend zijn en dat sommigen hierdoor meer behoefte hebben aan bepaalde taken dan anderen. Met hun verschillen willen wij rekening houden. Dit wil niet zeggen dat alle taken verschillend zijn, maar soms zal een kind meer gebaat zijn bij een ‘huiswerk op maat’.

Bij het huiswerk is het niet de kwantiteit die telt maar de kwaliteit. Huiswerk moet zinvol zijn.

Het huiswerk wordt netjes en zorgvuldig in het agenda genoteerd op de dag dat het wordt opgegeven. In de hogere klassen kan het ook zijn dat huiswerk gepland moet worden, er zal dan ook steeds bijstaan tegen wanneer een bepaalde taak moet afgewerkt worden.

De leerling zorgt ervoor dat alles wat genoteerd staat ook begrepen is. Bij twijfel wordt er aan de leerkracht uitleg gevraagd. Elke leerling zorgt ervoor dat alles wat nodig is in de schooltas zit. Het huiswerk wordt netjes en verzorgd gemaakt tegen de afgesproken datum.

Wanneer huiswerk en hoe lang?

Alle kinderen van de lagere school krijgen huiswerk mee maar we voorzien een geleidelijke stijging in de hoeveelheid huiswerk naarmate de leerlingen in een hoger leerjaar zitten.

 • 1ste leerjaar: 20 minuten per dag: 10 min. een schrijf-, reken- of WO-taak en/of dagelijks 10 min. lezen
 • 2de leerjaar: 20 minuten per dag waarvan dagelijks 10 minuten lezen
 • 3de leerjaar: 30 minuten per dag waarvan 10 minuten lezen
 • 4de leerjaar: 30 minuten per dag
 • 5de leerjaar: 45 minuten per dag
 • 6de leerjaar: 45 minuten per dag

Onderstaand overzicht geeft weer op welke dagen de leerlingen van een bepaald leerjaar een huistaak krijgen.

  maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag
1ste leerjaar x x   x  
2de leerjaar x x   x  
3de leerjaar x x   x  
4de leerjaar x x   x  
5de leerjaar x x   x  
6de leerjaar x x   x  

 

Engagement van de leerkracht

De leerkrachten controleren dagelijks het agenda. De leerkracht zorgt ervoor dat het huiswerk, binnen de opgegeven richtlijn qua tijdslimiet, voor iedereen, haalbaar is. De leerkracht geeft huiswerk dat bij de gegeven leerstof aansluit en zowel qua inhoud als structuur duidelijk is. De leerkracht zorgt ervoor dat het huiswerk verbeterd is. Dit kan door de leerkracht zelf, klassikaal of met behulp van een oplossingsblad.

De leerkracht geeft mondelinge of schriftelijke feedback over het huiswerk.

Engagement van de leerling

Wat als het huiswerk niet gemaakt is?

 • We vragen de reden.
 • We noteren dit in het agenda van het kind.
 • We manen het kind aan om in orde te zijn.
 • We geven het kind uitstel tot morgen of laten het huiswerk tijdens de pauze maken.

Als het kind het huiswerk niet aan kan, of de ouders ervaren dat het kind te lang aan het huiswerk moet werken, vragen wij dit te vermelden in het agenda.

Indien het kind al verschillende malen met opzet het huiswerk vergat te maken, zal de leerkracht de ouders uitnodigen voor een gesprek hierover.

Wat verwacht de school van de ouders?

Je kind ondersteunen bij het huiswerkproces door het aanbieden van:

- Een VEILIGE omgeving

 • Vast moment: Kinderen hebben nood aan regelmaat. Elke dag op ongeveer hetzelfde uur starten met huistaken en lessen stimuleert de gewoontevorming.
 • Vaste plaats: Het kind heeft best een eigen plaats om te studeren. Deze plaats hoeft niet groot te zijn, wel stil en rustig. Werken met tv of radio aan is niet aan te raden. Om het huiswerk te maken is voldoende verlichting noodzakelijk.
 • Netheid: Netheid is zeer belangrijk, zorg daarom voor propere handen, een nette tafel en aangepast schrijfgerei. Eten en huiswerk maken horen niet samen.

- Een POSITIEVE omgeving

Interesse en aanmoediging: Interesse hebben voor wat het kind op school doet en leert is belangrijk. Laat je kind aanvoelen dat je zijn inspanningen ziet en waardeert. Belonen is doeltreffender dan straffen. Een goed woordje heeft meer effect dan een kwade hand.

- Een ONDERSTEUNENDE omgeving

 • Samen met het kind de opdrachten in de agenda overlopen. Gebruik het stappenplan dat je vindt in de agenda.
 • Bevragen: Weet mijn kind wat de opdracht is?
 • Als uw kind een leesopdracht heeft, maak er dan een leuk moment van.
 • Overhoren als je kind daar zelf om vraagt
 • Stimuleren tot nadenken door open vragen te stellen. (Wie? Wat? Waarom? Wanneer?)

- Een CONTROLERENDE houding

 • Respecteren van de opgegeven tijd.
 • Controleren of het huiswerk gemaakt is.
 • Aanzetten tot zelfcontrole en evaluatie
  • Is alles ingevuld?
  • Heb je netjes en verzorgd gewerkt?
  • Heb je de taak goed uitgevoerd?
  • Vond je het moeilijk of gemakkelijk? Waarom? Vond je het leuk?

- Een RAPPORTERENDE omgeving

 • Is de huistaak haalbaar voor mijn kind? 
 • Moeilijkheden? Tempo? Interesse? Andere factoren? 
 • Meld ernstige moeilijkheden en belangrijke problemen bij het maken van huiswerk op het huiswerk zelf, via de schoolagenda of persoonlijk aan de leerkracht.

Wat verwacht de school niet?

De school verwacht niet van de ouders dat ze zelf de leerstof uitleggen en zeker niet dat de ouders de huistaak maken. We verwachten niet dat u het huiswerk verbetert, dit gebeurt door de leerkracht. De juf verwerft op die manier belangrijke informatie omtrent wat gekend is en wat nog geoefend moet worden.

Interessante links:

Download hier ons Stappenplan huiswerk